वडा न. १

     वीर वहादुर रखाल

        वडा अध्यक्ष

सम्पर्क न. ९८४१४२४४७६

Undefined

वडा न. २

Undefined

वडा न. ३

Undefined

वडा न. ४

     अमर बहादुर अाले 

        वडा अध्यक्ष

सम्पर्क न. ९८४५०५८४५१

Undefined